ประกาศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ขั้นตอนหลักจากนี้

  1. นักเรียนที่มีรายชื่อให้นักเรียนมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
  2. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเตรียมเอกสารหลักฐาน ไปยื่นในวันสอบตามรายละเอียดด้านล่าง⇓

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบและวันมอบตัว 
   1. สำเนา ปพ.1 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
   2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
   4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)
   6. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีขาดเอกสารของบิดาหรือมารดา)

◥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ◤