ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20, 23 และ 24 กันยายน 2562

ชั้นม.ต้น (ม.1-3)


ชั้นม.ปลาย (ม.4-6)