📆 19 – 27 กันยายน 2565 “สัปดาห์สนับสนุนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ “ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อม และให้มาสอบ สำหรับการสอบภาคปฏิบัติ ในบางรายวิชาที่คุณครูประจำวิชานัดหมาย