ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เพื่อให้การปิด – เปิด สถานศึกษาของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ประกาศฯ เรื่องการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565