ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทย เพลงนกจาก ๒ ชั้น
รายวิชา คีตศิลป์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

อันอาภรณ์แพรผ้าสารพัด
เป็นสมบัติภายนอกหลอกให้หลง
ถึงแต่งงามตามสมัยก็ไม่คง
อยู่ยืนยงเหมือนวิชาเป็นอาภรณ์

อันวิชาพาตนให้คนชอบ
ใครจะลอบคร่าฉุดไม่หลุดถอน
ติดตัวทรงคงสวยไม่ม้วยมรณ์
เป็นอาภรณ์ล้ำเลิศประเสริฐเอย