งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2/2565 กิจกรรมล้างโรงอาหาร ได้รับความอนุเคราะห์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วง