ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็น “เด็กดี ศรีหนองม่วง” ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้ให้ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ห้องเรียนละ ๑ คน เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น”เด็กดี ศรีหนองม่วง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ได้รับการยกย่องให้เป็น “เด็กดี ศรีหนองม่วง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕