25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ม.1 เดินทางไปที่ บึงฉวากและตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ระดับชั้น ม.2 เดินทางไปที่ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลออน ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้น ม.3 เดินทางไปที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ตึกลูกเต๋า) จ.ปทุมธานี
ระดับชั้น ม.ปลาย เดินทางไปที่ สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World) จ.ปทุมธานี