3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) โดยมีวิทยากรให้ความรู้ นายพรชัย ยิ้มพงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-kWCJA