การอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเปิดยุทธการเยี่ยมบ้านนักเรียน “เยี่ยมเยือนเรือนชาน ผสานความสุข คลายทุกข์ลูกม่วง-เหลือง” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดการอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน โดยมีจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา และเปิดยุทธการเยี่ยมบ้านนักเรียน “เยี่ยมเยือนเรือนชาน ผสานความสุข คลายทุกข์ลูกม่วง-เหลือง” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-ASHYP

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ