สอบกลางภาค 2/2565 วันที่ 9-10 มกราคม 2566

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ