กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นม.1-ม.2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายพักแรม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ