กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้สมัครลงเลือกตั้ง 3 หมายเลข หมายเลข 1 นางสาวภคพร โตงาม หมายเลข 2 นายภาคภูมิ ทองคลัง หมายเลข 3 นายอภิรักษ์ ทองรอด คณะผู้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมใช้สิทธิ์ ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 หน่วย