ระเบียบโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2566

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่องระเบียบโรงเรียนหนองม่วงวิทยาว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้กำหนดแนวปฏิบัติระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและความเป็นเอกภาพของสถานศึกษา จึงออกระเบียบโรงเรียนหนองม่วงวิทยาว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2566 ดังนี้

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ