ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ เตรียมหลักฐานในการเข้ารายงานตัว และมอบตัว ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ