ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                   ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยาและมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

หากไม่มาดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และจะดำเนินการเรียกชื่อผู้สมัครสอบที่ขึ้นบัญชีสำรองตามลำดับมารายงานตัวและมอบตัวต่อไป

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ