โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้กำหนดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 – 12 และ 15 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

รายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ปรับพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์ (วันที่ 12 พ.ค. 2566)