การปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศฯ การปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

การปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

 ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เรื่อง การปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

       ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้ง โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่เคารพนับถือ ของนักเรียน และผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติตนเป็นกลางทางการเมือง การแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นคุณหรือ เป็นโทษแก่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียน และผู้ปกครอง ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ร่วมรณรงค์ฯ ดังต่อไปนี้
     1.ประพฤติปฏิบัติตนเป็นกลางทางการเมือง
     2.ไม่แสดงพฤติกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
     3.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองไปใช้สิทธิของตนตามที่กฎหมายกำหนด
#หนองม่วงวิทยาสถาบันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

 

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ