การคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้เข้ารับการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมช่อม่วงโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย
1.ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ (ประธานกรรมการ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
2. นางปรานอม ประทีบทวี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
3.นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
4. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
5.นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6.ว่าที่ร้อยเอก พงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ