โรงเรียนหนองม่วงวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award)

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้รับโล่รางวัล OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๖๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award)

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ