ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ แก้วตา

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ แก้วตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ แก้วตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค เมื่อวันวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ แก้วตา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ