โครงการสร้างจิตสำนักพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.

3 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนักพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา (จัดตั้งหน่วยใหม่) ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา มีลูกเลือและเนตรนารีระดับชั้นม.1เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ในการนี้จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาเป็นประธานในการเปิดโครงการ
แฟ้มภาพ : https://photos.app.goo.gl/3q3MGQhXvfXs9Vip8

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ