ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนุบสนุนการศึกษา

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกต้นแบบนักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนุบสนุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

🔸 ด้านต้นแบบนักเรียน
นายอภิรักษ์ ทองรอด นักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

🔸 ด้านต้นแบบ
ครูนายกิตติศักดิ์ แก้วตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

🔸 ด้านต้นแบบผู้บริหาร
จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

🔸 ด้านต้นแบบชุมชน
พระสามารถ ธมฺมสาโร วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง)

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ