ประกาศฯ เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒยาและส่ง:สริมคุณภาพบุคลากร เพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาของกเรียน โรงเรี่ยนจึงขอแจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน ๒๕๖๖ และขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านทำงานตามที่ครูผู้สอนมอบหมาย และโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชยให้ภายหลัง

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ