โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชนอำเภอหนองม่วง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองม่วงร่วมกับโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชนอำเภอหนองม่วง ประจำปี 2566 และได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี นายณัฐกรณ์ บุญนาค ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองม่วง เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้และทำกิจกรรมโดย นางสาวนฤมล โพธิ์สุวรรณ และทีมงาน THE POWER TEAM

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ