เเฟื่องฟ้าลากิ่ง เกษมยิ่งวัยเกษียณ ๒๕๖๖

“เฟื่องฟ้าลากิ่ง เกษมยิ่งวัยเกษียณ” ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ นางปรียาภัทร์ แย้มวงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กษิณานุสรณ์…ครูปรียาภัทร์ แย้มวงค์

แด่…คุณครูปรียาภัทร์ แย้มวงค์
ผู้มั่นคงเคียงคู่งานการศึกษา
ยี่สิบเก้าปีให้ความรู้สู่ปัญญา
พัฒนาศิษย์ทุกคนเปี่ยมผลงาน

สอนวิชาภาษาไทยด้วยใจรัก
ชนประจักษ์ประสบเห็นเป็นหลักฐาน
จากหนองรีวิทยามายาวนาน
เวลาผ่านความเป็นครูคู่ดวงใจ

สู่หนองม่วงวิทยาจนวันนี้
ครบรอบปีเกษียณฯ ครูดูสดใส
เปรียบแสงเทียนส่องทางสว่างไกล
ศิษย์น้อยใหญ่ร่วมนึกระลึกคุณ

มีเทคนิควิธีการสมานจิต
สอนให้คิดพิจารณาพาเกื้อหนุน
มีจิตที่เมตตาและการุณย์
แสนอบอุ่นครูศิษย์ซึ้งตรึงกมล

ขออำนาจคุณพระศรีฯ ที่เคารพ
ให้ครูพบแต่มวลมิตรสัมฤทธิ์ผล
สุขภาพดีมีสุขใจไร้กังวล
เงินทองล้นเกษมสันต์นิรันดร์เทอญ.

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ