ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ จ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

     ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
     บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ดังนี้