รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

:: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

ด้วย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ในการสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน หนองม่วงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จำนวน ๓ อัตรา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ