โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ตามสภาพจริง ให้กับบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวเชวงจิต  น้อยวงศ์
2.นางนิตยา  วงศ์จันทร
3.ว่าที่ ร.ต.เสฏฐณันฐ์ เที่ยงบุตร
4.นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
5.นางสาวทิพวรรณ  ศรีบรม
6.นายสยามรัฐ  ยิ้มสาระ
7.นายชัยวัฒน์  บัตรทิม
8.นางวรรณา  เวียงแก้ว