ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีกศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนทุกระดับชั้น และกำหนดการปิด – เปิดเรียน ดังนี้

๑. สอบปลายภาควันที่ ๒๐, ๒๓ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

๒. นักเรียนติดตามส่งงานเพิ่มเติมเพื่อขอเพิ่มคะแนน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

๓. ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๔. เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

                   ในการนี้ ทางโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนด การปิด – เปิดเรียน และขอให้ท่านดูแล กวดขันนักเรียนในความปกครองของท่านอ่านหนังสือเตรียมความพร้อมในการสอบ