กษิณาภิวาท “รวมศิษย์ร่วมใจ สายใยมุทิตา” คุณครูสมคิด ศิริเพ็ง ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒