ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ วิไลวรรณ สุดโลก

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาให้การต้อนรับ นางวิไลวรรณ สุดโลก ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา อีกทั้งคณะ รองผู้อำนวยการท่านอื่นๆ และคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา