โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ตามที่จะมีการเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนงดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด เพื่อความปลอดภัยจาก โรคติดเชื้อ ไวรัส  Corona  2019 โควิด 19 ในสถานศึกษา

การเข้าแถว

  • นักเรียนขั้น ม.1 และ ม.4 เข้าแถวบริเวรหน้าเสาธง
  • นักเรียนขั้น ม.2 เข้าแถวบริเวรหน้าอาคาร 3
  • นักเรียนขั้น ม.3 เข้าแถวบริเวรหน้าอาคาร 1
  • นักเรียนขั้น ม.5 และ ม.6 เข้าแถวบริเวรหน้าอาคาร 2