โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 22-25 มีนาคม 2564

ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564