เรื่อง กำหนดการประกาศผล และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง กำหนดการประกาศผล และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

เรื่อง กำหนดการประกาศผล และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

♦ เปลี่ยนแปลงวันประกาศผล นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว
     จากเดิมวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

♦ เปลี่ยนแปลงวันมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 
     จากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

♦ เปลี่ยนแปลงวันมอบตัวนักเรียนชั้นม.4 
     จากเดิมวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 30 พฤษภาคม 2564