วิจัยการพัฒนาทักษะการบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ผู้วิจัย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์1 รหัสวิชา ค21101 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561