เรียนรู้งานวิดีโอกับโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 (เล่ม 1) | ผลงานทางวิชาการ นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา ง32203 เรื่อง เรียนรู้งานวีดีโอกับโปรแกรม Ulead CorelVideo Pro x7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จัดทำโดย นางหนึ่งฤทัย  โพตุ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี