ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site (ฉบับที่ 2)

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE ON DEMAND และ ON HAND ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และให้ติดต่อขอรับเอกสาร On Hand ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ