รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระดับ SCQA

28 กันยายน 2562 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา รับรางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนหนวงม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ SCQA

ขอบคุณภาพ : ครูวิภาวดี