ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่องเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site (ฉบับที่ 2)

1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE ON DEMAND และ ON HAND ตามตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564
2. กำหนดเปิดเรียนตามปกติที่โรงเรียน (On Site) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดลพบุรี กลับเข้าพื้นที่ ก่อนเปิดเรียน 14 วัน