ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On Stie ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


      1. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (On Site) ลักษณะแบบผสมผสาน (Hybrid) ด้วยวิธีการจัดสลับวันมาเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ระดับ ม.1, ม.3 และ ม.4 จำนวน 437 คนกลุ่มที่ 2 ระดับ ม.2, ม.5 และ ม.6 จำนวน 395 คน จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
      2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติงานตามปกติ โดยปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
      3. ให้นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านทาง Facebook
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เว็บไซต์โรงเรียน www.nmwit.ac.th และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ต่อไป