โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้เข้ารับการนิเทศ การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้เข้ารับการนิเทศ การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จาก นางหัทยา เข็มเพชร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

ภาพจาก : ศูนย์ข้อมูลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา