วันที่ 6 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ดร. อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ on-site ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และดู ระบบเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา