เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  ในเขตอำเภอหนองม่วง
พบว่านักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยามีความเสี่ยง ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง จึงขอแจ้งให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกคน เรียนในรูปแบบ Online ส่วนนักเรียนที่มาเรียน
ในรูปแบบ On Site โรงเรียนจะดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนก่อนเข้าเรียน
แต่หากผู้ปกครองมีความวิตกกังวลในความปลอดภัยของบุตรหลาน สามารถแจ้งขอเรียนในรูปแบบ
Online กับครูที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นต้นไป