ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site)
1. เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site) ของนักเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยโรงเรียนจะดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ด้วยชุดตรวจ ATK
2. กรณีนักเรียนประสงค์จะเรียนในรูปแบบ Online ให้แจ้งครูที่ปรึกษาทราบ ภายในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.
3. ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติตนตามมาตรการในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด