การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตร และปรับปรุงแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตร และปรับปรุงแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565” วันที่ 25, 28, 30 และ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่อม่วงโรงเรียนหนองม่วงวิทยา โดยมีวิทยากร ดร.ณัฐวิทย์ พรหมศร บรรยายในหัวข้อ “จัดการศึกษาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักสูตรอย่างแท้จริง” และ ครูเสาวณี ณัฐประเสริฐ บรรยายในหัวข้อ “การเขียนผลงานทางวิชากรสู่วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ”

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ