ส่งครูอำพร ครูภัทรมนและครูวิรุฬห์รัตน์ ในโอกาสย้ายปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้เดินทางส่งคุณครูทั้ง 3 ท่าน ในโอกาศย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          – นางสาวอำพร เจริญพร้อม ศิริสนธิ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค์
          – นางสาวภัทรมน ศิริสนธิ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี
          – นางสาววิรุฬห์รัตน์ ด้วงพรหม โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-PjaiN

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ