ประกาศฯ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          ๑. กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รูปแบบ On -Site ๑๐๐ % ทุกระดับชั้นเรียน ณโรงเรียนหนองม่วงวิทยา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและตามมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-๑๙ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดลพบุรี และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

          ๒. ให้นักเรียนติดตามรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

          ๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางโรงเรียนหนองม่วงวิทยาจะประกาศให้ทราบต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ