วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา พร้อมทั้ง นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาและคณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-qeCi4