ประกาศผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้ยฐานให้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2565 ถึง 1 มิถุนายน 2565 และสอบวัดความรู้ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 บัดนี้การประมวลผลการจัดห้องเรียนได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงเรียนจึงขอประกาศการจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดังนี้